01- સંપર્ક

.

બ્રિટિશ-ગુજરાતી ડાયસ્પોરા સાહિત્ય શ્રેણીના ગ્રંથો મેળવવા માટે પ્રકાશકનો સીધો સંપર્ક:
પાર્શ્વ પ્રકાશન
નિશાપોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ,
અમદાવાદ – 380 001
ગુજરાત, ભારત
ઈમેઈલ:
ફોન:

સંપાદકને પ્રતિભાવ/પૃચ્છા:

ડૉ. બળવંત જાની
પ્રાદ્યાપક અને અધ્યક્ષ,
ગુજરાતી ભાષા-સાહિત્ય ભવન,
ડીન, વિનયન શાખા,
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી,
રાજકોટ – 360 005
ગુજરાત, ભારત
‘તીર્થ’, 264- જનકપુરી,
યુનિવર્સિટી રોડ,
રાજકોટ- 360 005
ગુજરાત, ભારત
ઈમેઈલ: balwantraijani@yahoo.com
મોબાઈલ: +91-94282 07000