05- વૈયક્તિક નિબંધ સંચયો

.

બ્રિટિશ-ગુજરાતી ડાયસ્પોરા વૈયક્તિક નિબંધ સંચયો

 રજનીકાંત મહેતા

Front cover

Back cover

Brief sketch

 વિપુલ કલ્યાણી

Front cover

Back cover

Brief sketch

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s